Zorg

Passend Onderwijs

In het kader van Passend Onderwijs maakt Salto deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30.07). Dit samenwerkingsverband coördineert in Eindhoven, Best en Son & Breugel de samenwerking tussen scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO). Door de wet Passend Onderwijs (die vanaf 1 augustus 2014 ingaat) hebben alle scholen de opdracht om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsondersteuningsbehoeften van alle kinderen. De manier waarop de school dat doet, staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daarover leest u elders in deze gids meer. Daarnaast kunnen scholen voor advies contact opnemen met het samenwerkingsverband en wordt de samenwerking met andere scholen versterkt, zodat er meer van elkaars kracht gebruik gemaakt kan worden.

Leerlingen met een onderwijsondersteuningsbehoefte die beter aansluit op een school voor speciaal (basis)onderwijs hebben vanaf 1 augustus 2014 een toelaatbaarheidsverklaring nodig (TLV). Deze TLV wordt afgegeven door het samenwerkingsverband. Voordat er een TLV wordt afgegeven, heeft de school overleg met de ouders van de leerling en met de school waarnaar waarschijnlijk verwezen wordt.

In het kader van Passend Onderwijs is het ook van belang te weten dat de school een zorgplicht heeft. Dat betekent dat de basisschool waar een kind wordt aangemeld, de plicht heeft om een passende onderwijsplek voor het kind te vinden. In de meeste gevallen zal dat de school zijn waar het kind wordt aangemeld. Als de school na zorgvuldige afweging tot de conclusie komt dat zij niet aan de onderwijsondersteuningsbehoefte van het kind kan voldoen, dan wordt samen met de ouders gezocht naar een andere passende plek.

Op de website van het samenwerkingsverband treft u meer informatie aan over het samenwerkingsverband en de wijze van doorstroming naar scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Voor meer informatie over passend onderwijs, verwijzen wij u ook naar de website www.passendonderwijs.nl.

De adresgegevens van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30.07) zijn:

Odysseuslaan 2

5631 JM Eindhoven

telefoon: (040) 296 87 87

e-mail: info@po-eindhoven.nl

website: www.po-eindhoven.nl

School ondersteunings profiel  (SOP) Strijp Dorp

In het SOP van Strijp Dorp staat beschreven hoe de school  invulling biedt en gaat bieden aan Passend Onderwijs. Tevens wordt aangegeven waar de grenzen liggen en welke ambities er zijn om zoveel mogelijk leerlingen goed onderwijs te bieden.

Met dit SOP wordt aangetoond in welke bandbreedte Saltoschool Strijp Dorp aan de specifieke onderwijsbehoeften van een kind kan voldoen. De school laat aan ouder(s) zien als zij hun kind aanmelden, welke onderwijsondersteuning Strijp Dorp kan bieden. Het ondersteuningsprofiel zal vrijwel nooit direct en eenduidig antwoord bieden op die ene vraag, immers ieder kind en iedere situatie is uniek.

Op dit moment richten we ons op Saltoschool Strijp Dorp op de realisatie van het niveau van basisondersteuning. Onder basisondersteuning wordt verstaan: de mate waarin de school voldoet aan de basis eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van de leerstofaanbod, de onderwijstijd, het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkracht, het schoolklimaat, de leerlingzorg en de leerprestaties.

Bassondersteuning:

  1. Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen worden alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen gebruikt.
  2. De leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van groep 8.
  3. Leerlingen met een taalachterstand wordt Nederlandse taal aangeboden dat past bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen.
  4. De geplande onderwijstijd voldoet aan de wettelijke voorschriften.
  5. De leerkrachten geven duidelijke uitleg van de leerstof.
  6. De leerkrachten realiseren een taakgerichte werksfeer.
  7. De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijs activiteiten.

U kunt hier klikken om ons volledige SOP te lezen.

In het ondersteuningsplan kunt u de verder uitwerking van het SOP lezen.